Hem actualitzat la llista dels noms oficials dels municipis dels Països Catalans (tancada el 31 d’octubre de 2008) i la de la bibliografia de les obres de consulta del capítol xxiii (tancada el 31 de juliol de 2008), que figuren en el fitxer Apèndix.pdf del CD-ROM, i hem completat o esmenat alguns epígrafs sobre els quals teníem informació nova o millor que la que havíem recollit en la tercera edició.

D’altra banda, hem enriquit el fitxer de l’apèndix amb les instruccions per al maneig de l’obra, la llista de llibres de la Bíblia amb les abreviacions corresponents segons l’Associació Bíblica de Catalunya i el colofó del manual.

Naturalment, també hem hagut d’augmentar les referències que figuren a l’índex analític, per facilitar la localització còmoda de la informació nova.

Les addicions i modificacions de contingut rellevants altres que les que acabem d’esmentar en els dos paràgrafs anteriors són recollides en el fitxer Diferències.pdf del CD-ROM, tant si figuren també en el text en paper com si no. Les addicions i modificacions que no ha estat possible d’incorporar perquè s’hauria hagut de tornar a compaginar l’obra tenen una referència dins un rectangle en el lloc corresponent del llibre, la qual remet a la pàgina corresponent d’aquest fitxer.

 

CD-ROM del Manual d'estil

Caràtula del CD-ROM de la 4a edició