Aquest espai web del manual destil ha estat possible mercès a la generositat
de l’Institut d’Estudis Catalans, que ha volgut editar l’obra i allotjar-la en un servidor propi.

Autors
Josep M. Mestres i Serra
Joan Costa Carreras
Mireia Oliva i Fàbregas
Ricard Fité Labaila

Col·laboradores
Mireia Trias i Freixa
Ariadna Font Pérez

Desenvolupament informàtic i disseny
Servei de Recursos Digitals de l’IEC
Santiago Muxach i Riubrogent


 

© Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició en paper: setembre de 1995 (Eumo)
Primera reimpressió en paper: març de 1996 (Eumo)
Segona edició en paper: febrer de 2000, revisada (Eumo)
Tercera edició en paper: setembre de 2007, actualitzada i ampliada (Eumo)
Quarta edició en paper: març de 2009, [revisada i ampliada] (Eumo)
Cinquena edició (en línia): març de 2019, corregida i ampliada (Institut d’Estudis Catalans)

Data d’obertura de l’espai web: 27 de març de 2019

ISBN: 978-84-9965-472-0
DOI: 10.2436/10.0100.01.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 


 

Referència bibliogràfica recomanada:

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia; Fité, Ricard. Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos [recurs electrònic]. 5a ed., corregida i ampliada. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 27 març 2019. <../../../../index.html> [Consulta: dia mes any].