Al cap de vint-i-quatre anys de l’aparició de la primera edició del manual destil, mercès a l’Institut d’Estudis Catalans podem tornar a oferir a les persones interessades en la traducció, la redacció i la correcció de textos una nova edició d’aquesta obra, per bé que ara totalment en línia. El text de partida és, exactament, el de la quarta edició en paper i en CD-ROM, amb la fe d’errates incorporada en el text, és a dir, amb les esmenes fetes damunt mateix del text i senyalades amb un fons de color groc.

Però no ens hem volgut limitar a reproduir en línia la quarta edició, que ja té deu anys, sinó que, en la mesura que ens hi vegem amb cor els autors, hi volem afegir continguts actualitzats i continguts nous perquè el manual destil pugui continuar essent l’obra de referència que ha estat fins ara. És evident que, amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (GIEC, 2016, i OIEC, 2017, respectivament), bona part dels capítols d’aspectes gramaticals han quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’han d’esmenar o matisar. Per això, a sota de cada capítol hi podreu trobar, en general, un apartat de «Continguts nous» on oferirem nova documentació o bé orientacions per a actualitzar la que figura en la quarta edició en paper que ara publiquem en línia. En relació amb aquesta qüestió, volem remarcar que, en els PDF corresponents als capítols, als fitxers de diferències respecte a la tercera edició i als annexos dels mateixos capítols de la quarta edició del manual d’estil, no hi hem pogut introduir les correccions ortogràfiques i gramaticals degudes a la nova normativa de l’IEC.

Després de quatre edicions en paper plenament satisfactòries a càrrec d’Eumo Editorial, una vegada prescrits els drets de reproducció corresponents i havent renunciat Eumo a fer-ne cap nova edició, l’Institut d’Estudis Catalans ha acollit amb una gran generositat la nostra obra en un servidor de la institució i ha volgut editar-la, perquè pugui continuar existint i per a augmentar-ne, si és possible, la difusió gràcies als avantatges incomparables de l’edició en línia de consulta gratuïta. Esperem que en puguem gaudir durant molts anys.

Com en les edicions precedents, creiem indispensable i de justícia agrair les esmenes, observacions i propostes que moltes persones ens han fet arribar durant els darrers deu anys de vida del manual destil. Malauradament, no podem recordar totes les persones que ens han fet comentaris, però sí que hem pogut prendre nota de les que ens han escrit amb més assiduïtat o més extensament: Jordi Alberich Puquí, Núria Bonet i Cardona, Joan Caballé i Alegre, Silvana Casal i Casellas, Pere Casanelles i Bassols, Maribel Casanova López, Anna Font i Reñé, Clara Guiu Sala, Josep Manel del Llano, Eulàlia Miret i Raspall, M. del Tura Molas i Alberich, Eva Rodríguez i Ollé, Josep Ruaix i Vinyet, Gemma Ruiz Romero, Maria Sabé Martínez, Sever Salvador Pedrosa, Silvia Senz Bueno, Elena Soler Segura, Esther Tallada i Seco, Mireia Trias i Freixa i Cèlia Vendrell i Xixons. A totes elles, moltíssimes gràcies. En aquest sentit, hem de deixar constància d’un agraïment especial a Montse Ayats i Coromina, d’Eumo Editorial, que ens ha cedit els fitxers en PDF de la quarta edició del manual destil de què disposa l’editorial perquè en puguem fer aquesta edició digital; a Santiago Muxach, cap del Servei de Recursos Digitals de l’IEC, que ha dissenyat aquest espai web amb tant d’encert, i a les dues col·laboradores d’aquesta edició en línia: Mireia Trias i Freixa, que ha intervingut en l’edició dels capítols en PDF per a la introducció de la fe d’errates, i Ariadna Font Pérez, que ha coadjuvat decisivament a la implementació de les pàgines i de les entrades d’aquest espai web.

Els Autors
Març del 2019