Per a la producció de la lletra impresa cal seguir un ordre successiu d’operacions, més o menys complexes, segons el tipus de publicació de què es tracti. Des de l’original fins a l’obtenció d’una obra impresa, hi intervenen diferents professionals, que s’ocupen de diversos aspectes de l’edició: redacció, disseny, correcció, impressió, enquadernació, etc. En aquest capítol fem una descripció de la tasca de correcció dins el procés d’elaboració d’un llibre.

La funció principal dels correctors és establir mecanismes de control i correcció en totes les fases de realització d’una obra impresa. Com que, segons la fase, el tipus de correcció és molt diferent, hi ha correctors especialitzats per a cadascuna, per la qual cosa sovint col·laboren diversos correctors en la correcció d’una mateixa obra. Cal tenir en compte que l’ordre d’algunes d’aquestes fases pot canviar per les mateixes característiques de l’obra i per altres motius molt diversos (segons si és una primera edició o no, si forma part d’una col·lecció, etc.).

 

1. Introducció
2. Correcció de concepte o de contingut
3. Correcció d’estil
4. Galerades
5. Compaginades
6. Fotolits o pel·lícules
7. Ozalids o oxàliques
8. Fe d’errates
9. Bibliografia

 

III. La revisió de l'obra al llarg del procés editorial

III. La revisió de l’obra al llarg
del procés editorial