Avui dia és ben usual que al final dels llibres trobem un índex analític, un índex temàtic, un índex onomàstic, etc. I encara és més usual que hi hagi una llista de bibliografia.

Els termes —o entrades— d’aquests índexs són ordenats d’una manera determinada, com ho són també en els diccionaris i les enciclopèdies, a fi de facilitar-ne la consulta.

L’ordenació de les entrades d’un índex o d’un diccionari és, generalment, alfabètica, d’acord amb l’ordre de les lletres del nostre alfabet.

Tanmateix, hi ha entrades que sovint fan vacil·lar l’autor/ra a l’hora de situar-les entre les altres entrades. La finalitat d’aquest capítol és, doncs, oferir una proposta per a l’ordenació alfabètica de termes (tant si són mots sols com si són sintagmes).

 

1. Introducció
2. L’ordenació alfabètica de mots
3. Casos especials de l’ordenació alfabètica de mots
4. L’ordenació alfabètica de sintagmes
4.1. L’ordenació contínua
4.2. L’ordenació discontínua
5. Casos especials de l’ordenació alfabètica de sintagmes
5.1. Els topònims
5.2. Els antropònims
5.2.1. Criteris generals
5.2.2. Els antropònims catalans
5.2.3. Els antropònims alemanys
5.2.4. Els antropònims anglosaxons
5.2.5. Els antropònims àrabs
5.2.6. Els antropònims escandinaus
5.2.7. Els antropònims espanyols i hispanoamericans
5.2.8. Els antropònims flamencs i holandesos
5.2.9. Els antropònims francesos
5.2.10. Els antropònims hebraics
5.2.11. Els antropònims italians
5.2.12. Els antropònims japonesos
5.2.13. Els antropònims portuguesos i brasilers
5.2.14. Els antropònims romanesos
5.2.15. Els antropònims txecs i eslovens
5.2.16. Els antropònims xinesos
5.3. Altres casos
6. Bibliografia

 

XIV. L’ordenació alfabètica de termes

XIV. L’ordenació alfabètica de termes
 

XIV. Diferències

XIV. Diferències respecte
a la tercera edició