El gerundi és una forma no personal del verb que es conjuga simple o composta. El gerundi simple es compon afegint a l’arrel les terminacions -ant, -ent o -int, segons que l’infinitiu d’aquest acabi en -ar, -er/-re o -ir, respectivament. El gerundi compost es compon mitjançant la forma simple del gerundi del verb haver (havent) i el participi passat del verb que es conjuga.

Sol o amb complement acostuma a formar una oració que fa la funció de complement adverbial de l’oració principal. El gerundi d’aquestes frases expressa, en general, una acció en desenvolupament, i no una qualitat, un estat o una acció tan lenta que sigui imperceptible.

1. Introducció
2. Usos del gerundi
2.1. El gerundi simple
2.1.1. Definició
2.1.2. *El gerundi de posterioritat o de conseqüència
2.1.3. *El gerundi copulatiu
2.1.4. *El gerundi especificatiu
2.1.5. *El gerundi no factual
2.1.6. *El gerundi final
2.2. El gerundi compost
3. Les expressions amb gerundi
3.1. Bo i + ger
3.2. *Com + ger
3.3. ~Com + ger
3.4. En + ger
3.5. *Ger + així
3.6. Ger + com + v
3.7. Ger + i tot
3.8. Tot + ger (temporal)
3.9. ~Tot + ger (concessiu/opositiu)
3.10. *Tot + ger + així
3.11. *Tot i + ger
4. Funcions del gerundi
4.1. Funció adverbial
4.2. Funció verbal
4.2.1. Funció verbal referida al subjecte
4.2.2. Funció verbal referida a l’objecte directe
4.2.3. *Funció verbal referida a altres complements
4.2.4. Construcció absoluta de gerundi
5. Perífrasis verbals amb gerundi
5.1. Acabar + ger
5.2. Anar + ger
5.3. Continuar + ger
5.4. Estar + ger
5.5. *Estar + ger + pp
5.6. *Portar + ET + ger
5.7. Prosseguir + ger
5.8. Seguir + ger
5.9. *Venir + ger
5.10. *Venir + ger + pp
6. Conclusió
7. Bibliografia

XVIII. Les oracions de gerundi

XVIII. Les oracions de gerundi

XVIII. Diferències

XVIII. Diferències respecte
a la tercera edicióContinguts nous

03/09/2020: Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (participi passat, gerundi absolut, incloure, excloure)

Durant la preparació de la cinquena edició no es van poder incorporar les esmenes a la quarta edició, que ara podem veure recollides en el document adjunt i que afecten els epígrafs 2.1.1 i 7).

XVIII. Esmenes pendents de la quarta edició


27/03/2019: Gerundi, construccions condicionals, construccions concessives, formes verbals no finites

Pel que fa a la normativa actual de l’Institut d’Estudis Catalans sobre els usos del gerundi, vegeu els capítols 27 («Les construccions condicionals i les concessives») i 29 («Les formes verbals no finites») de la Gramàtica essencial de la llengua catalana.