L’objectiu d’aquest capítol no és donar una visió sistemàtica de les preposicions en català, sinó tractar amb detall d’alguns aspectes poc estudiats a fi d’oferir les solucions que hi poden correspondre.

Fora d’aquest capítol queden els usos de per i per a, els de les preposicions en les expressions temporals i locatives, i els deguts a allò que generalment s’anomena «règim». Tots aquests usos són tractats en altres capítols d’aquest llibre.

 

1. Introducció
2. Alguns usos de la preposició a
2.1. La preposició a davant del complement directe
2.1.1. Els pronoms personals tònics
2.1.2. El complement directe al costat del subjecte
2.1.3. L’expressió l’un a l’altre
2.1.4. El segon terme d’una comparació
2.1.5. L’infinitiu dependent de sentir o veure
2.1.6. L’interrogatiu qui
2.1.7. Alguns relatius
2.1.8. Certs pronoms
2.1.9. Altres recursos per marcar el complement directe
2.1.10. Un SN que identifica la referència d’un pronom feble
2.2. La preposició a davant d’un infinitiu
2.2.1. L’infinitiu amb valor d’obligació o de necessitat
2.2.2. L’infinitiu amb valor condicional
2.3. La preposició a en l’expressió com a
2.4. La preposició a en l’expressió *a que no ho saps!
2.5. La preposició a en l’expressió «al més + adverbi + possible»
2.6. La preposició a en l’expressió «a + adjectiu numeral cardinal + hora, 
dia, setmana, etc. + de»
3. Alguns usos de la preposició amb
3.1. La preposició amb davant d’infinitiu
3.2 La preposició amb davant de la conjunció que
3.2.1. Genuïnitat de l’expressió amb que
3.2.2. L’expressió amb que amb valor condicional
3.3. Altres usos de la preposició amb
3.3.1. La preposició amb amb valor conjuntiu
3.3.2. L’expressió amb això
3.3.3. L’expressió amb tot i això
3.3.4. L’ús de la preposició amb per 
expressar direcció
4. Alguns usos de la preposició de
4.1. La preposició de davant d’infinitiu
4.1.1. L’infinitiu subjecte
4.1.2. L’infinitiu complement directe
4.1.3. L’infinitiu emfàtic
4.1.4. *L’infinitiu condicional
4.2. Substitució de la preposició de pel possessiu en algunes expressions
4.2.1. Les expressions a malgrat dea pesar de / a desgrat de
4.2.2. L’expressió «ser + participi passat + de + complement agent»
4.2.3. El genitiu subjectiu i el genitiu objectiu

4.3. La preposició de i l’indefinit altre
4.3.1. Casos en què cal la preposició de
4.3.2. Casos en què cal l’article unno la preposició de
4.3.3. Casos en què no s’usa l’article un i la preposició de a l’esquerra de altre és optativa
4.4. Altres usos de la preposició de
4.4.1. L’elisió de la preposició de
4.4.2. Les expressions ~prou bromaprou, de broma
5. Alguns usos de la preposició en
5.1. *La preposició en davant d’infinitiu amb valor causal
5.2. La preposició en davant d’un adjectiu amb valor modal
6. Qüestions sobre algunes preposicions tòniques i locucions prepositives
6.1. Preposicions tòniques simples
6.1.1. La preposició via
6.1.2. *L’ús preposicional de quan
6.1.3. La preposició sense
6.2. La preposició tònica composta fins a
6.3. Algunes locucions prepositives
6.3.1. Les expressions d’un a und’un en un
6.3.2. Locucions prepositives que són calcs d’altres llengües
6.3.3. Les expressions dins ded’aquí a
6.3.4. Les expressions a part, part de, a banda i a banda de
7. Interferències entre preposicions
7.1. Interferència entre a i amb
7.2. Interferència entre a i en
7.3. Interferència entre a i per a
7.4. Interferència entre amb i en
7.5. Interferència entre a, amb i en
7.6. Interferència entre a, amb, de i en
7.7. Interferència entre a, amb, deper a
8. Casos de coincidència de dues preposicions
8.1. Preposició àtona + preposició àtona
8.1.1. Ordre normal del contacte
8.1.2. Contacte amb verb elidit
8.2. Preposició àtona + preposició tònica
8.2.1. Ordre normal del contacte
8.2.2. Contacte amb verb elidit
8.3. Preposició tònica + preposició àtona
8.4. Preposició tònica + preposició tònica
9. Alternatives a l’elisió de les preposicions àtones davant la conjunció que
10. Remarques d’estil
11. Bibliografia

 

XXI. L’ús d'algunes preposicions

XXI. L’ús d’algunes preposicions

 Continguts nous

 

27/03/2019: Preposicions simples, preposicions compostes, preposicions àtones, preposicions tòniques, locucions prepositives

Pel que fa a la normativa actual de l’Institut d’Estudis Catalans sobre l’ús d’algunes preposicions, vegeu els capítols 14 («Les preposicions àtones i compostes») i 15 («Les preposicions tòniques i les locucions prepositives») de la Gramàtica essencial de la llengua catalana.