La utilitat d’un índex general queda palesa en obres d’una extensió i una complexitat com aquesta, en què els usuaris poden voler tenir una informació detallada del contingut d’apartats i subapartats de tot el llibre, i poder consultar aquesta informació tota seguida. És una de les altres fonts d’accés al contingut d’aquesta obra, juntament amb el sumari (a l’inici del llibre) i els sumaris particulars de cada capítol (situats a l’inici del capítol).

El detall de la informació que conté cadascun d’aquests índexs és progressiva: en el sumari de l’obra només hi figuren el títols dels capítols i de les parts principals; en el sumari de cada capítol, hi podem trobar referenciat fins al tercer nivell d’apartats (llevat del capítol vii, que només arriba fins al segon nivell d’apartats), i l’índex general, que recull exhaustivament tots els nivells d’apartats i subapartats, sens perjudici de l’altre gran recurs per a accedir a la informació, que és l’índex analític.

 

Índex general

Índex general complet
(en paper)

Índex general. Apèndix

Índex general complet
(apèndix del CD-ROM)

Índex general. Diferències

Índex general (diferències respecte
a la tercera edició)