La finalitat d’aquesta part segona, anomenada «Aspectes convencionals» i dividida en onze capítols, és donar una visió, tan completa com sigui possible, de totes les qüestions que cal tenir en compte en l’edició d’un treball, en general, i d’un llibre en concret.

Els autors som conscients, però, que hi ha aspectes que no es van poder tractar en concebre aquest manual —com ja hem anunciat en la «Introducció». En qualsevol cas, hem volgut assentar uns criteris bàsics generals per a la composició de textos en català, objectiu que creiem haver aconseguit a bastament.

Els quatre primers capítols d’aquesta part es refereixen a aspectes estrictament tipogràfics: iv, «Els tipus de lletra»; v, «Els signes de correcció tipogràfica»; vi, «La partició i la separació de mots a finals de ratlla», i vii, «Els signes de puntuació i altres signes ortogràfics».

Quatre capítols més —viii, «Les majúscules i les minúscules»; ix, «Les abreviacions»; xii, «Els quantificadors», i xiii, «Les notes, les remissions i les referències bibliogràfiques i d’obres musicals»— tracten de convencions gràfiques generals per a tota mena de textos.

Els tres capítols restants s’ocupen d’aspectes tan diversos com ara els usos sexistes en la redacció de textos (x, «El sexisme en el llenguatge»), la forma que han d’adoptar els noms propis estrangers en els textos catalans (xi, «Els noms propis estrangers») i els criteris que hem de tenir en compte a l’hora d’ordenar una llista, de la mena que sigui (xiv, «L’ordenació alfabètica de termes»).

 

Part segona. Aspectes convencionals

Part segona: ‘Aspectes convencionals’