Els continguts que s’han afegit fins ara a la quarta edició del manual destil són els que segueixen, agrupats per anys. Cal tenir en compte, però, que les files tramades de color gris corresponen a documents que han estat actualitzats posteriorment; per això, l’enllaç al capítol corresponent està desactivat.

 

Any 2020

Data Entrada (tema) Títol o resum del contingut nou (descriptors)
04/09/2020 Índex analític Actualització de l’índex analític (índex analític complet actualitzat)
04/09/2020 Capítol xxiii (bibliografia) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (múltiples llocs de publicació, múltiples editorials, editors literaris, col·leccions, punt o dos punts de separació entre títol i subtítol, «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», normes ISO, normes UNE, referència bibliogràfica de normes)
03/09/2020 Capítol xviii (gerundi) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (participi passat, gerundi absolut, incloure, excloure)
02/09/2020 Capítol xiii (notes, remissions i referències) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (crida de nota, claudàtors)
01/09/2020 Capítol xii (quantificadors) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (centèsim, centèsima, formes prefixades o prefixos dels múltiples d’unitats d’informació, adverbis llatins de repetició, valència, nombre d’oxidació, isòtops d’elements químics radioactius, castells humans, barra inclinada, quantitats en xifres romanes)
31/08/2020 Capítol viii (majúscules i minúscules) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (preposició de en els cognoms, article definit en els cognoms, noms científics, article definit davant els noms científics, lletra rodona en els noms científics)
28/08/2020 Capítol vii (signes de puntuació) Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (signes diacrítics, signes auxiliars, glif, coma en l’adreça postal, lletra cursiva, barra inclinada)

 

Any 2019

Data Entrada (tema) Títol o resum del contingut nou (descriptors)
25/09/2019 Consulta (agraïments) Afegitó i inici de la tabula gratulatoria de la cinquena edició d’aquesta obra (tabula gratulatoria, agraïments)
28/06/2019 Capítol v (signes de correcció) Afegitó d’un cas d’ús dels signes de canvi en la correcció de proves d’impremta a l’epígraf 3.2.2 (signes de correcció tipogràfica, correcció de proves d’impremta, signes de canvi)
17/05/2019 Capítol xiii (notes, remissions i referències) Remissió a dues categories i a una entrada de l’espai web de correcció Critèria (referències bibliogràfiques, llistes de bibliografia, referències de recursos electrònics; obres de consulta, obres en línia, recursos en línia, obres en paper, recursos en paper, piulades del Twitter, tuits)
15/05/2019 Índex analític Actualització de l’índex analític (índex analític complet actualitzat)
30/04/2019 Capítol vii (signes de puntuació) Quadre 2 actualitzat i quadres nous 3 i 4 (apòstrof, apostrofació, contraccions, lletres, noms de lletra)
27/03/2019 Capítol iv (tipus de lletra) Remissió a una entrada de l’espai web de correcció Critèria (cursiva, noms científics)
27/03/2019 Capítol vi (partició i separació de mots) Remissió a un capítol de l’Ortografia catalana (sil·labificació gràfica, síl·labes, partició de mots)
27/03/2019 Capítol vii (signes de puntuació) Remissió a un capítol de l’Ortografia catalana (apòstrof, apostrofació, contraccions, guionet, mots prefixats, compostos, lletres, noms de lletra)    

Remissió a una entrada de l’espai web Critèria (apòstrof, apostrofació, lletres, noms de lletra)

27/03/2019 Capítol viii (majúscules i minúscules) Remissió a dues entrades de l’espai web de correcció Critèria (majúscules, minúscules, noms científics)
27/03/2019 Capítol ix (abreviacions) Remissió a un capítol de l’Ortografia catalana (apòstrof, apostrofació) i a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (formació de mots, derivació; truncament, abreviacions —abreviatures, sigles, acrònims, símbols—, mots creuats)    

Remissió a cinc entrades de l’espai web Critèria (simbologia, símbols, formulació —matemàtiques, física, química—, textos científics, taula periòdica dels elements químics; òrgans de l’IEC, programes de l’IEC, publicacions de l’IEC, universitats, centres de recerca, estats dels EUA)

27/03/2019 Capítol xi (noms propis estrangers) Remissió a tres documents de la Secció Filològica sobre transcripció d’altres alfabets al català (transcripció d’altres llengües —àrab, hebreu, rus—,  transliteració d’altres llengües —àrab, rus—)
27/03/2019 Capítol xii (quantificadors) Remissió a un capítol de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (quantificadors nominals, cardinals, ordinals, xifres romanes)
27/03/2019 Capítol xv (lèxic) Remissió a un capítol de l’Ortografia catalana (mots prefixats, compostos, locucions, estrangerismes, guionet, aglutinació gràfica); a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (formació de mots, derivació; composició, truncament, reduplicació, mots creuats), i, en general, al Diccionari de la llengua catalana en línia (lèxic general, mots, paraules, locucions, fraseologia)    

Remissió a tres documents de la Secció Filològica sobre transcripció d’altres alfabets al català (transcripció d’altres llengües —àrab, hebreu, rus—,  transliteració d’altres llengües —àrab, rus—)

Remissió a una entrada de l’espai web Critèria (noms científics)

27/03/2019 Capítol xvi (expressions de lloc) Remissió a un capítol de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (expressions de lloc, adverbis de lloc)    

Remissió a set documents de la Secció Filològica sobre toponímia (toponímia, topònims, nomenclàtors)

27/03/2019 Capítol xvii (expressions temporals) Remissió a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (expressions temporals adverbis de temps, construccions temporals, construccions aspectuals)    

Remissió a una entrada de l’espai web Critèria (notacions horàries, hores)

27/03/2019 Capítol xviii (gerundi) Remissió a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (gerundi, construccions condicionals, construccions concessives; formes verbals no finites)
27/03/2019 Capítol xix (‘ser’ i ‘estar’) Remissió a un capítol de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (ús del verb ser —o ésser—, ús del verb estar, predicació no verbal, construccions copulatives, predicatius)
27/03/2019 Capítol xx (règims verbals) Remissió a un capítol de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (règims verbals, oracions subordinades substantives)
27/03/2019 Capítol xxi (preposicions)  Remissió a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (preposicions simples, preposicions compostes, preposicions àtones; preposicions simples, preposicions tòniques, locucions prepositives)
27/03/2019 Capítol xxii (‘per’ i ‘per a’) Remissió a dos capítols de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (ús de la preposició per, ús de la preposició per a, preposicions simples, preposicions àtones, preposicions compostes; ús de la preposició per, ús de la preposició per a, oracions causals, oracions finals, oracions consecutives)
27/03/2019 Capítol xxiii (bibliografia de consulta) Remissió a dues categories i a dues entrades de l’espai web de correcció Critèria (referències bibliogràfiques, llistes de bibliografia, referències de recursos electrònics; obres de consulta, obres en línia, recursos en línia, obres en paper, recursos en paper, diccionaris generals, diccionaris específics, diccionaris d’especialitat, diccionaris d’equivalències, vocabularis d’especialitat, vocabularis d’equivalències, reculls lexicogràfics específics)
27/03/2019 Índex analític Actualització de l’índex analític (índex analític complet actualitzat)
27/03/2019 Currículums dels autors Currículums de la cinquena edició (currículums actualitzats dels autors)
27/03/2019 Colofó Colofó de la cinquena edició