Un aspecte molt important de la disposició del text en la pàgina, que pot facilitar o entorpir la lectura i la comprensió de l’obra, són l’aparat de notes i de referències internes (remissions a altres parts de l’obra) i externes (referències bibliogràfiques) que s’hi fan constar. Tot i que és un aspecte bastant personal o de llibre d’estil editorial, no totes les disposicions són possibles ni adequades.

Aquest capítol conté també uns criteris per a la indicació dels títols, les parts i els autors de les obres musicals quan apareixen dins un text seguit o quan formen part del programa d’un concert o un altre espectacle. Cal dir que aquests són els primers criteris que hem pogut veure escrits en manuals i llibres d’estil sobre aquest aspecte.

1. Les notes
1.1. Definició de nota
1.2. Classes de notes
1.2.1. Notes de l’autor/ra de l’obra
1.2.2. Notes del traductor/ra
1.2.3. Notes de l’editor/ra
1.3. Composició de les notes
1.4. Les crides de nota
1.4.1. Col·locació de les crides de nota en el text
1.4.2. Tipus de crides de nota
1.4.3. Resum
1.5. Col·locació de les notes en l’obra
1.5.1. Notes al peu de la pàgina
1.5.2. Notes al final del capítol o de l’obra
1.5.3. Notes referents a conceptes dins de quadres
1.5.4. Notes entre el text
1.5.5. Notes dins de textos en columnes
1.5.6. Notes llargues
1.5.7. Pàgines amb moltes notes
1.5.8. Notes marginals
1.6. Numeració de les notes en l’obra
1.6.1. En obres amb només una classe de notes
1.6.2. En obres amb més d’una classe de notes
1.6.3. En textos de més d’una columna
2. Les remissions. Les referències bibliogràfiques
2.1. Definició de remissió
2.2. Definició de referència
2.3. Les referències bibliogràfiques
2.4. Elements de les referències bibliogràfiques
2.4.1. Responsabilitat principal o autoria
2.4.2. Títol
2.4.3. Responsabilitat secundària
2.4.4. Edició

2.4.5. Dades de publicació o peu d’impremta
2.4.6. Importància material
2.4.7. Col·lecció
2.4.8. Notes a la descripció bibliogràfica
2.4.9. Número normalitzat
2.4.10. Parts components de monografies o de publicacions seriades
2.4.11. Resum
2.5. Esquema de les referències bibliogràfiques més usuals
2.5.1. De monografies
2.5.2. De publicacions en sèrie
2.5.3. De parts de monografies
2.5.4. De parts de publicacions en sèrie
2.6. Regles generals de transcripció de les referències bibliogràfiques
2.6.1. Tipus de lletra
2.6.2. Puntuació i altres signes gràfics
2.6.3. Abreviacions
2.6.4. Addicions i correccions
2.6.5. Transliteració o romanització
2.7. Llistes de referències bibliogràfiques
2.7.1. Ordenació
2.7.2. Diverses obres d’un mateix autor/ra
2.7.3. Algunes o totes les obres d’un mateix autor/ra
2.8. Les citacions bibliogràfiques
2.8.1. Definició de citació bibliogràfica
2.8.2. Tipus de citacions bibliogràfiques
3. Les referències d’obres musicals
3.1. Les referències musicals dins de text
3.2. Les referències musicals en els programes
4. Les referències bibliogràfiques de recursos electrònics
4.1. Referències de textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
4.2. Referències de parts de textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
4.3. Referències de publicacions en sèrie electròniques completes 
4.4. Referències d’articles i altres contribucions en publicacions en sèrie electròniques
4.5. Referències de sistemes electrònics de butlletins de notícies, llistes de discussió i de missatgeria
4.6. Referències de missatges electrònics
5. Bibliografia
XIII. Les notes, les remissions i les referències bibliogràfiques i d'obres musicals

XIII. Les notes, les remissions
i les referències bibliogràfiques
i d’obres musicals 

Continguts nous

 

02/09/2020: Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (crida de nota, claudàtors)

Durant la preparació de la cinquena edició no es van poder incorporar les esmenes a la quarta edició, que ara podem veure recollides en el document adjunt i que afecten els epígrafs 1.4.2.2, 1.4.2.7 i 1.4.2.8).

XIII. Esmenes pendents de la quarta edició


17/05/2019: Referències bibliogràfiques, llistes de bibliografia, referències de recursos electrònics, obres de consulta, obres en línia, recursos en línia, obres en paper, recursos en paper, piulades a Twitter, tuits

Podeu consultar uns criteris més detallats i actualitzats sobre la redacció de les referències bibliogràfiques a les categories 4.1 («Criteris per a la composició de les llistes de referències bibliogràfiques») i 4.2 («La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal») de l’espai web Critèria de l’Institut d’Estudis Catalans, incloent-hi criteris de redacció per a les referències bibliogràfiques de piulades (epígraf 4.1.3, «La referència bibliogràfica de les piulades al Twitter»).